GWARANCJA

Ogólne warunki gwarancji

Postanowienia ogólne

 

1,Udzielona gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2,Gwarancja zostaje wykonana wyłącznie na podstawie dokumentu sprzedaży jakim jest faktura lub paragon (Zleceniodawca jest zobowiązany przechowywać Protokół Serwisowy lub fakturę o ile ten nie został wydany). Gwarancje należy zgłosić wyłącznie w godzinach pracy serwisu pisemnie lub telefonicznie , jeżeli dokonano zgłoszenia telefonicznego to w terminie 14 dni od daty zgłoszenia telefonicznego należy dokonać zgłoszenie pisemnego wraz z niezbędnymi dokumentami .

3,Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od daty wskazanej na dokumencie sprzedaży.

4,Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się wad materiałowych, nieprawidłowości spowodowanych technologią wykonania, nieprawidłowości montażu.

5,Gwarancja na pojazd w żaden sposób nie wyłącza , nie ogranicza ,ani nie zmniejsza uprawień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową w myśl ustawy dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

6,Klient zobowiązany jest współdziałać z Gwarantem w celu realizacji zobowiązań gwarancyjnych , w szczególności poprzez bezzwłocznie tj. w terminie nie przekraczającym 14 dni, dostarczeniu pojazdu do serwisu na własny koszt w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia wady.

7,Reklamowany pojazd jest dostarczany i odbierany przez klienta bezpośredni odo i z serwisu. Dostarczanie i odbiór reklamowanego pojazdu odbywa się na koszt nabywcy.

8,Dostarczony do naprawy pojazd ma być kompletny wraz a niezbędnymi dokumentami, oraz czytelnie wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

9,O sposobie wykonania naprawy gwarancyjnej decyduje serwis.

10,Po naprawie głównych podzespołów samochodu np. silnika, skrzynie biegów… wymagana jest kontrola pomiędzy przebiegiem 900-1000km po naprawie. Brak wykonania takiej kontroli w wskazanym terminie przez warsztat skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na wykonaną naprawę .

11,Samochód musi być regularnie serwisowany zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu . Jeżeli zaś wykonano naprawę lub obsługę podzespołu lub komponentu wg .technologii opracowanej przez serwis przegląd i perspektywiczny serwis należy wykonać bezwzględnie wg. wymogów gwaranta (producent z reguły jest zainteresowany wymianą podzespołów na nowe, nie jest zainteresowany ich naprawą).

11,W przypadku potwierdzenia odpowiedzialności, uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia niesprawności w terminie do 30 dni od daty dostarczenia pojazdu. W przypadku gdy do gwarancyjnego usunięcia wady niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych
z zagranicy ,termin naprawy może być wydłużony o czas niezbędny do sprowadzenia tych części.

12,Klient jest zobowiązany do dostarczenia książki obsługi serwisowej celem umieszczenia stosownych adnotacji o wykonanych naprawach.

13,Żadna naprawa serwisowa z tytułu gwarancji nie może zostać zrealizowana w przypadku gdy dokonano korekcji licznika lub niemożliwe jest odczytanie jego stanu. W przypadku wymiany licznika pojazd powinien być dostarczony do gwaranta i zaktualizowany stan na zleceniu serwisowym z adnotacją w książce obsługi pojazdu.

14,Serwis nie odpowiada za utratę przychodów , przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej lub funkcjonowaniu procesów technologicznych jak również za bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.

15,W przypadku stwierdzenia przez serwis ,że zgłoszenie było bezpodstawne w całości lub w części , serwis powiadomi użytkownika i zaproponuje mu odpłatną usługę serwisową.

16,W każdym przypadku sumaryczna odpowiedzialność serwisu nie może przekroczyć kwoty zapłaconej za wykonana usługę.

WYŁACZENIE GWARANCJI

Gwarancji nie podlegają:

a)części wyeksploatowane w skutek naturalnego zużycia m.in. .:filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji,
piór wycieraczek, żarówki itp.

b)uszkodzenia powstałe w wyniku transportu

c)przedostanie się do urządzeń reklamowanych ciał lub substancji obcych innych niż płyny dla których system był przeznaczony

d)materiały eksploatacyjne, oleje oraz płyny a w szczególności: płyn chłodzący, płyn chłodniczy, układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb ,etc,

e)czynności serwisowe takie jak okresowy przegląd techniczny lub kalibracja systemów elektrycznych, regulacja komponentów, regulacja geometrii zawieszenia, rotacyjne przekładanie opon, regulacja ciśnienia w oponach ,itp.

f)systemy i podzespoły uszkodzone na skutek czynników niezależnych od serwisu w szczególności : niewłaściwego użytkowania pojazdu, użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem, jazda po krawężnikach, udział w zawodach sportowych, przeciążenia ,itp.,

g)uszkodzenia pojazdów w wyniku działania sił wyższych lub zdarzeń losowych pożary, powodzie, kradzieże, nie fachowe rozruchy, wyładowania atmosferyczne, kolizje i wypadki drogowe itp.)

h) samodzielne udoskonalenia ,przeróbki, tuning

i)uszkodzenia i korozja powierzchniowa wywołana przez szkodliwe czynniki środowiska (kwaśne deszcze, osady chemiczne, ptasie odchody, sól i usterki nim spowodowane, itp.)

j)zarysowania lakieru i uszkodzenia mechaniczne nadwozia i inne usterki nim spowodowanymi

k)uszkodzenia powłoki lakierowej skrzyń ładunkowych pojazdów ciężarowych ,także korozji powierzchniowej tych skrzyń.

l)usterki wywołane brakiem właściwej obsługi, użyciem biopaliwa , użyciem niewłaściwego: paliwa pod względem rodzaju lub jakości, a zwłaszcza

m)usterki wywołane zaniechaniem lub brakiem właściwej obsługi, ustalone na podstawie wymogów producenta pojazdu

n)usterki wywołane zastosowaniem części zamiennych, podzespołów : niezgodnie z ich przeznaczeniem

o)Nie są uwzględniane dodatkowe koszty związane z usterką samochodu takich jak: zakwaterowanie, wyżywienie, najem pojazdu zastępczego, koszty podróży, utrata zarobków i innych strat materialnych i niematerialnych,

p)uszkodzenia będące następstwem użytkowania samochodu z defektem, w tym również takich , które wynikają z uniemożliwienia Gwarantowi usunięcia usterki we właściwym terminie, poprzez zaniechanie udostępnienia samochodu.

 

UTRATA GWARANCJI NASTĘPUJE W PRZYPADKU:

 

 

1,Nieprzestrzegania zaleceń Producenta i Gwaranta w zakresie eksploatacji, konserwacji i obsługi pojazdu zawartych w instrukcji Obsługi Pojazdu oraz Książce Gwarancyjnej, w tym między innymi niewykonania obowiązkowej obsługi technicznej we wskazanym terminie i prawidłowego potwierdzenia ich wykonania .

2,Stwierdzenia przeróbek pojazdu ,zmian konstrukcyjnych poza warsztatem i bez pisemnej akceptacji Gwaranta.

3,Używania uszkodzonego pojazdu (pomimo przesłanek wystąpienia wady).

4,Uszkodzenia systemy , komponentu lub części na skutek zastosowania instalacji zasilania paliwami gazowymi lub alternatywnymi paliwami płynnymi.

5,Wykonanie naprawy uszkodzonego podzespołu lub demontaż we własnym zakresie lub w innym warsztacie bez pisemnej zgody GWARANTA .

 

WARUNKI DODATKOWE UTRATA GWARANCJI URZĄDZEŃ UTB

1,Stosowanie materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z dokumentacją DTR

2,Nie stosownie się do zaleceń producenta UTB a w szczególności do warunków obsługi zawartych w DTR urządzenia .

3,Nie wykonywanie przeglądów okresowych opisanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu

4,Wykonanie napraw lub modernizacji uszkodzonego podzespołu we własnym zakresie lub przez inny podmiot – bez pisemnej zgody gwaranta

5,Eksploatacja urządzenie nie zgodnie z DTR

 

Copyright © 2016 KAMILSPED All Rights Reserved

nasze strony:

polub nas na facebooku